This is the list of 34 Disabled Veterans who had received financial assistance for four quarters of 2015 and can continue.


Ô. Đặng văn Ngộ
- SN: 20.04.1945 (1948)
- SQ: 68/218.234
- Địa chỉ: Lộc Thủy, Phú Lộc. GX Thừa Lưu


Ô. Hoàng ngọc Tâm
- SN: 20.02.1933
- SQ: 106.998
- Đơn vị: Nghĩa Quân, Chi Khu Phú lộc
- Địa chỉ: Lộc Tiến, Phú Lộc, GX Thừa Lưu


Ô. Lê Đức Tâm
- SN: 10.01.1955 - SQ: 75/200.050
- Đơn vị: Tiểu Đoàn 3, Công Binh, Sư Đoàn 3 BB
- Địa chỉ: Lộc Tiến, Phú lộc. GX Thừa Lưu
- Thương tích: mù 1 mắt phải, cụt 3 ngón tay & 1 ngón chân


Ô. Lê Đức Thừa
- SN: 02.9.1950
- SQ: 70/201.555
- Đơn vị: Tiểu Đoàn 3/1, Sư Đoàn 1 BB
- Địa chỉ: Thôn Thủ Lễ 2, Quảng phước, Quảng Điền
- Thương tích: mù 2 mắt


Ô. Lê Lập
- SN: 05.05.1948
- SQ: 68/206.626
- Đơn vị: Thiết Đoàn 20, Chiến xa
- Địa chỉ: Lưu Khánh, Phú Dương, Phú Vang
- Thương tích: mù 2 mắt


Ô. Lê Văn Búa


Ô. Mai Phương
- SN: 1936
- SQ: 56/213.387
- Đơn vị: Tổng Hành Dinh, Sư Đoàn 1 BB
- Địa chỉ: 158 Bà Triệu, Huế
- Thương tích: cụt chân trái


Ô. Nguyễn Ấu
- SN: 03.03.1942
- SQ: 62/203.012
- Đơn vị: Tiểu Đoàn 620, Khai Thác Truyền Tin Diện Địa, ĐĐ 131
- Địa chỉ: Thôn Liểu Nam, Hương Xuân, Hương Trà
- Thương tích: đan xuyên cột sống, liệt 2 chân

Ô. Nguyễn Cửu Thái
- SN: 17.16.1954
- SQ: 74/211.480
- Địa chỉ: Lộc Tiến, Phú Lộc. GX Thừa lưu
- Thương tích: cụt 1 chân


Ô. Nguyễn Đinh Hy
- SN: 29.12.1953
- SQ: 73/213.933
- Đơn vị: Tiểu Đoàn 416 ĐPQ
- Địa chỉ: 33 Lê văn Hưu
- Thương tích: liệt hạ chi (không có gia đình)


Ô. Nguyễn Hiệp
- SN: 02.02.1943 (1948)
- SQ: 48/ 533.918
- Đơn vị: Đ.Đ. Biệt Lập ĐPQ, Thừa Thiên, Huế
- Địa chỉ: Thủy Yên, Lộc Thủy, Phú Lộc
- Thương tích: cụt chân phải, gãy chân trái


Ô. Nguyễn Ngọc Đáp
- SN: 10.10.1949
- SQ: 49/324.838
- Đơn vị: Đ.Đ. 113, Tiểu Đoàn 106 ĐPQ, Tiểu Khu TT
- Địa chỉ: Thuận Hòa, Hương Phong, Hương Trà
- Thương tích: mù mắt trái


Ô. Nguyễn Phi Hùng
- SN: 15.08.1953
- Số Quân: 73/206.774
- Đơn vị: Tiểu Đoàn 7, Sư Đoàn Nhảy Dù
- Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Lộc Thủy, Phú Lộc.
- Thương tích: bị thương ở đầu, liệt thần kinh tứ chi, run tay chân
(không có gia đình đang ở với mẹ già)


Ô. Nguyễn văn Hồng
- SN: 01.01.1954
- SQ: 54/811.720
- Đơn vị: Đ.Đ. 3, Tiểu Đoàn 111 ĐPQ
- Địa chỉ: Thôn Thủy Tụ, Lộc Tiến, Phú Lộc
- Thương tích: cụt chân phải trên gối


Ô. Nguyễn văn Liền
- SN: 03.03.1937 (1941)
- SQ: 61/802.543
- Đơn vị: Đ.Đ 114, Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù
- Địa chỉ: Thanh Lương, Hương Xuân, Hương Trà
- Thương tích: gãy 1 chân, liệt 1 chân

Ô. Phạm Đới
- SN: 02.02.1958
- SQ: 78/200.567
- Đơn vị: Đ.Đ. 4, Tiểu Đoàn 61, Liên Đoàn 15 BĐQ
- Địa chỉ: Thôn Giáp Thượng, Hương Văn, Hương Trà
- Thương tích: mù 2 mắt


Ô. Trần Dũng

Ô. Trần Lưu Lủy
- SN: 06.07.1950
- SQ: 70/200.576
- Đơn vị: Chi Đoàn 1, Thiết Đoàn 11, Kỵ Binh Thiết giáp
- Địa chỉ: Thôn Liểu Nam, Hương xuân, Hương Trà
- Thương tích: mù 2 mắt


Ô. Vĩnh Minh
- SN: 20.10.1951 (1952)
- SQ: 72/213.694
- Đơn vị: ĐPQ
- Địa chỉ: 308 Nguyễn Sinh Cung
- Thương tích: cụt 2 chân


Ô. Võ Trâm
- SN: 11.9.1945 (1950)
- SQ: 70/107.369
- Đơn vị: Tiểu Đoàn 1, Sư Đoàn Dù
- Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng công, Quảng Điền
- Thương tích: mù 2 mắt, gãy chân phải


Ô. Võ văn Phùng
- SN: 02.04.1942
- SQ: 62/205.557
- Đơn vị: bộ Chỉ Huy, Liên Đoàn 5 BĐQ
- Địa chỉ: 32/8 Lý Nam Đế
- Thương tích: gãy chân trái, liệt chân phải


Các anh em TPB tại Thừa Thiên, Huế


Ô. Nguyễn văn Liền
- SN: 03.03.1937 (1941)
- SQ: 61/802.543
- Đơn vị: Đ.Đ. 114, Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù
- Địa chỉ: Thanh Lương, Hương Xuân, Hương Trà
- Thương tích: gãy 1 chân, liệt 1 chân


Ô. Nguyễn Xuân Hoa
- SN: 05.05.1946
- SQ: 156.308
- Đơn vị: Nghĩa Quân, Chi Khu Phú Lộc
- Địa chỉ: Lộc Tiến, Phú Lộc. GX Thừa Lưu
- Thương tích: liệt chân


Ô. Võ Văn Thu


Ô. Trần Hòa


Ô. Lê Văn Hùng


Ô. Nguyễn Văn Đức


Ô. Phạm Văn Đời


Ô. Nguyễn Văn Lương
We respect our clients and do not discriminate between them
on the basis of religion, region, and race


There are no administration costs. All donations go directly to the recipients

   


© Copyright 2016-2017 Friends Of The VU Heritage Foundation. All rights reserved
4457 Park Paxton Place - San Jose - California 95136 - USA
A Public Benefit Non-Profit Organization No. 3429996
Calif. Charity Registration No. 0139 619 7376
Federal Tax ID No. EIN 45-4160199

Website created by Hoa Vu and is solely responsible for its content.
Last update: 06/25/16


Mission      Value      Services      Support Us      Board of Directors