Dịch Vụ tại Hoa Kỳ

  - Chúng tôi quan tâm và giúp đỡ những người kém may mắn.

  - Chúng tôi cung cấp tư vấn cá nhân, cố vấn hôn nhân và gia đình, và hỗ trợ nhóm cho các thân chủ.

  - Chúng tôi chu cấp tài chính, vật dụng cần thiết và an ủi những cá nhân và gia đình đang bị khủng hoảng.

  - Chúng tôi giúp đỡ bệnh nhân vô gia cư với việc tìm nơi cư trú hoặc viện dưỡng lão.

  - Chúng tôi giúp việc quản lý các gia đình có con nhỏ và giới thiệu họ đến các tài nguyên trong cộng đồng.

  - Chúng tôi cung cấp những nhu cầu căn bản để cá nhân và gia đình tránh nạn đói và vô gia cư.


Sống cuộc đời có ý nghĩa chưa đủ.
Chúng ta cần phải để lại một di sản cho con cháu.

- H. Vu