GIÁ TRỊ
Friends Of The VU Heritage Foundation đặt hết trái tim và tâm huyết trong việc điều hành và hoạt động. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi thường tâm niệm: "Chúng tôi làm được". Hơn nữa, hội sẽ hỗ trợ thân chủ và làm việc với họ trong tinh thần:

  Cam Kết
  Chúng tôi tôn trọng và duy trì các cam kết với cơ quan bạn, các đồng nghiệp, và các thân chủ mà chúng tôi phục vụ. Và hội sẽ tiếp tục giúp họ một cách tốt đẹp và chu đáo.

  Truyền Thông
  Chúng tôi quan hệ với đồng nghiệp, thân chủ và cộng đồng một cách cởi mở và thân thiện hầu tăng cường sự thông cảm. Chúng tôi tôn trọng người khác, bảo vệ bí mật cá nhân và tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và nghề nghiệp.

  Lãnh Đạo & Chuyên Nghiệp
  Chúng tôi thừa nhận rằng mỗi chúng ta được hướng dẫn bởi các gương tốt mà chúng ta đã đặt. Là những người lãnh đạo có trách nhiệm, chúng tôi giải quyết các khó khăn và đối phó với thách thức khi xảy ra.

  Tôn Trọng
  Chúng tôi thừa nhận và tôn trọng sự đa dạng của các tôn giáo, ngôn ngữ, cộng đồng, chủng tộc và các hình thức của sự khác biệt. Hơn nữa, chúng tôi cởi mở để khuyến khích mọi người đóng góp các quan điểm khác nhau ngõ hầu tạo thông cảm.