Thành Viên Danh Dự
  • Ông Vũ Duy Thuần. Nghỉ Yên Trong Chúa
  • Msgr. Michael Duffy, Vicar. Nghỉ Yên Trong Chúa
  • Bà Emily Johnson. Nghỉ Yên Trong Chúa
  • Bác Sĩ Pete Shaffer, Nghỉ Yên Trong Chúa
  • Khoa Học Gia Kanu Asha. An Giấc Ngàn Thu

  Một khi tất cả những cá nhân dưới đây được nâng lên vị trí Thành Viên Danh Dự, nghĩa là nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn tất và do đó foundation xem như giải thể.

  Hội Đồng Quản Trị
  • Chủ Tịch
   Paul Vu, LCSW, MSW, BSEE. Chuyên Gia Tâm Lý
   Asian Network Hospice & Pacific HealthCare, San Jose, Calif
  • Phó Chủ Tịch I
   Le-Ha Tran, MS. Quản Lý Kế Toán
   McAfee Inc, Santa Clara, Calif
  • Phó Chủ Tịch II
   Kim-Huong Vu, BSW. Chuyên Viên Tâm Lý Xã Hội III
   Dept of Children & Families Services, Los Angeles County, Calif
  • Thủ Quỹ
   Kim-Chi Nguyen, BS. Kế Toán Viên
   City Bank, Cerritos, Calif
  • Thư Ký
   Monica Vu, MSW, BS. Chuyên Viên Tâm Lý Xã Hội Cao Cấp II
   Dept of Health & Human Services, Div of Aging & Adult Services, Marin County, Calif

  Ban Cố Vấn
  • Prof. Emeritus Tri D. Tran, PhD
  • Rev. Prof. Nguyễn Văn Tịnh, PhD
  • Rev. Vũ Đức Thận, Vicar
  • Mrs. Lê Anh Dũng
  • Ms. Donna Marks

  Đặc Sứ
  • Jessica Trần, BA, Founder, The Golden Heart Club
  • Kiều Nguyễn, The Golden Heart Club
  • Duy Hải Nguyễn, Pres., Hội Tình Thương Nối Kết
  • Trần Cẩm Vân, Pres., HỘI MARIA Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn
  • David Hoàng, Pres., Hội Tình Người Không Biên Giới
  • Dr. Vũ Duy Thức, Founder, VietSeed Foundation
  • Vũ Hồng Văn, MBA, Co-Founder, VietSeed Foundation
  • Tuấn Ngọc, Pres., Amerasian Association - Northern California
  • Lê Bình, BA
  • Thanh Nguyễn
  • Thượng Tọa Thích Trí Dũng
  • Ni Sư Diệu Liên
  • Sr. Phạm Thị Thơm, SMC
  • Sr. Bùi Thương, SMC
  • Sr. Nguyễn T. Kim Khanh
  • Sr. Vũ Thị Cậy
  • Sr. Nguyễn T. Tuyên
  • Linda Nguyen, BSCS
  • Dr. Robert Farnsworth
  • Hoa Ly, LCSW, MSW
  • John Vu, MD, PhD
  • Prof. Thuong Vu
  • Jenifer Cook
  • Dr. Pham My Linh
  • Lisa Smith